Nieuws

Waarom is een POB nummer belangrijk?

Waarom is een POB nummer belangrijk?

Werkzaamheden die het karakter dragen van het vergaren en analyseren van gegevens, zoals genoemd in artikel 1, eerste lid, onder e van de wet, worden derhalve gezien als recherchewerkzaamheden. Het is niet van betekenis in welke vorm de gegevens worden vergaard of geanalyseerd. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in het onderzoek in openbare of gesloten bronnen. Ook is daarbij niet van belang dat de gegevens desgevraagd door de betrokken persoon zelf vrijwillig ter beschikking worden gesteld.

De handeling van het plaatsen van de gegevens in een rapport valt ook onder het analyseren van gegevens. Het bedrijf moet immers de verzamelde gegevens bekijken en bepalen wat in het rapport wordt opgenomen. De wet is niet slechts van toepassing op natuurlijke personen of rechtspersonen die het verrichten van recherchewerkzaamheden als primaire taak of doelstelling hebben.

Ook organisaties waar recherchewerkzaamheden slechts een onderdeel vormen van het geheel aan werkzaamheden vallen voor dat onderdeel onder de wet en dienen daarvoor een vergunning aan te vragen. Daarbij kunnen zij de vergunningaanvraag beperken tot dat gedeelte van hun werkzaamheden en dat onderdeel van hun bedrijf dat recherchewerkzaamheden verricht.

Personen of (onderdelen van) bedrijven die in opdracht van derden integriteitsrisicoanalyses of pre-employment checks doen zijn, indien aan de genoemde definities wordt voldaan, vergunningplichtig. Dat geldt eveneens voor personen of organisaties die onderzoek doen naar Cybercrime, zoals computerhacks, voor zover het onderzoek (tevens) gericht is op personen.

25-03-2022