Nieuws

Recherchebureau inschakelen of zelf een vergunning aanvragen?

Recherchebureau inschakelen of zelf een vergunning aanvragen?

Veel organisaties in Nederland onderzoeken vanuit een gerechtvaardigd belang. Maar wanneer schakel je een Particulier Recherchebureau in of vraag je als organisatie zelf een Recherchevergunning aan? Door de AVG zijn we in Nederland bewuster geworden als het om privacy gaat, maar voor sommige organisaties is alleen voldoen aan de AVG niet voldoende.

De onderstaande wettekst hieronder is erg duidelijk. Heeft u toch nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak!

Wbpbr:

Werkzaamheden die het karakter dragen van het vergaren en analyseren van gegevens, zoals genoemd in artikel 1, eerste lid, onder e van de wet, worden derhalve gezien als recherchewerkzaamheden. Het is niet van betekenis in welke vorm de gegevens worden vergaard of geanalyseerd. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in het onderzoek in openbare of gesloten bronnen. Ook is daarbij niet van belang dat de gegevens desgevraagd door de betrokken persoon zelf vrijwillig ter beschikking worden gesteld.

De handeling van het plaatsen van de gegevens in een rapport valt ook onder het analyseren van gegevens. Het bedrijf moet immers de verzamelde gegevens bekijken en bepalen wat in het rapport wordt opgenomen.

De wet is niet slechts van toepassing op natuurlijke personen of rechtspersonen die het verrichten van recherchewerkzaamheden als primaire taak of doelstelling hebben. Ook organisaties waar recherchewerkzaamheden slechts een onderdeel vormen van het geheel aan werkzaamheden vallen voor dat onderdeel onder de wet en dienen daarvoor een vergunning aan te vragen. Daarbij kunnen zij de vergunningaanvraag beperken tot dat gedeelte van hun werkzaamheden en dat onderdeel van hun bedrijf dat recherchewerkzaamheden verricht.

Personen of (onderdelen van) bedrijven die in opdracht van derden integriteitsrisicoanalyses of pre-employment checks doen zijn, indien aan de genoemde definities wordt voldaan, vergunningplichtig. Dat geldt eveneens voor personen of organisaties die onderzoek doen naar Cybercrime, zoals computerhacks, voor zover het onderzoek (tevens) gericht is op personen.

01-05-2019